Không cần đến địa chỉ người bán vẫn mua được hàng. Hàng được giao tay tại địa chỉ người mua.

Hãy nhắn tin hoặc gọi điện thoại cung cấp địa chỉ. Hàng chuyển sẽ đến địa chỉ người mua. Thanh toán khi nhận hàng trừ thỏa thuận khác.